Uwaga!

[PL]
Serwis z darmowymi anonsami towarzyskimi. Strona zawiera materiały
i zdjęcia o tematyce erotycznej. 
Wchodząc oświadczasz, że masz ukończone 18 lat.

[ENG]
I AM 18 YEARS OLD OR OVER

 

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO POLAND ESCORTS
POSTANOWIENIA OGÓLNE


Art. 1
1. Właścicielem Serwisu jest Administrator tj. Mikołaj Głogowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PKDG Mikołaj Głogowski.
2. Serwis jest prowadzony przez Administratora i działa zgodnie z Regulaminem. Regulamin reguluje zasady korzystania z Serwisu i składa się na treść zawieranej w Serwisie pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o Usługę. Regulamin określa:
(a) rodzaje i zakres Usług, o których mowa w Regulaminie
(b) warunki świadczenia Usług, w tym:
wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator
 zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym
(c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o Usługi, o których mowa w Regulaminie
(d)   tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług
(e) zasady korzystania z Serwisu w tym prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników wynikające z korzystania z Serwisu i Usług.

Art. 2
Przystępując do korzystania z Serwisu każdy Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem. W toku korzystania z Serwisu Użytkownik może być poproszony o złożenie stosownych oświadczeń dotyczących korzystania z Serwisu, Usług lub praw i obowiązków Użytkownika, w tym: o zapoznaniu się z Regulaminem, w przedmiocie przetwarzania danych osobowych, w przedmiocie rozpoczęcia świadczenia Usług oraz spełniania świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.


RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


Art. 3
1. Serwis dostępny jest pod adresem domeny http://polandescorts.pl, wraz z poszczególnymi elementami Serwisu dostępnymi pod adresami domen podległych (subdomeny) domeny http://polandescorts.pl.
2. Za pośrednictwem Serwisu Administrator świadczy usługi udostępniania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, polegające na umożliwieniu Użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności informatycznych Serwisu, dostępu do zasobów Serwisu, w tym udostępnionych w Serwisie Treści, w szczególności Anonsów. Usługi, o których mowa w niniejszym ustępie mają charakter świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą  elektroniczną tj.  stanowią wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej  i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
3. Serwis oraz oferowane w nim Usługi stanowią dostępną dla Użytkowników platformę wymiany informacji i kontaktów o charakterze ogłoszeń towarzyskich, kontaktowych, społecznościowych Z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 Regulaminu Administrator nie odpowiada za treść Anonsów, w szczególności Użytkownicy odpowiadają za informacje niezbędne do skontaktowania się Użytkowników zainteresowanych Anonsem i wszelkie uzgodnienia będące przedmiotem Anonsu, jak również wszelkie inne dane, oświadczenia i informacje zamieszczane w ramach Anonsu.
4. W ramach Serwisu Administrator Świadczy następujące Usługi:
(a) Konto
(b) Zamieszczanie Anonsów
(c) Przeglądanie Treści


DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE


Art. 4
Terminy użyte w Regulaminie dużą literą mają następujące znaczenie:
1. Regulamin –niniejszy dokument, zamieszczony pod adresem http://polandescorts.pl/pl/regulamin.html tj. regulamin Serwisu regulujący kwestie, o których mowa w art. 1 ust.2 Regulaminu oraz zawierający informacje, o których mowa w art. 5 Regulaminu.
2. Serwis– system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny http://polandescorts.pl zawierający wszystkie udostępniane przez Administratora funkcje Serwisu, w tym Usługi, w szczególności witryna http://polandescorts.pl i wszelkie inne strony internetowe związane z tą witryną(w tym poddomeny, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), wtyczki społecznościowe, inne oprogramowanie, inne media oraz wszelkie Treści dostępne w tej witrynie, które istnieją obecnie lub zostaną wprowadzone w przyszłości.
3. Administrator – Mikołaj Głogowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PKDG Mikołaj Głogowski.
4. Użytkownik – każdy podmiot, który przystępuje do korzystania z Serwisu, w tym
z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik może być Użytkownikiem Zalogowanym lub Użytkownikiem Niezalogowanym.
5. Użytkownik Zalogowany- Użytkownik, który zawarł umowę o Usługę Konto poprzez założenie Konta w procedurze rejestracji i który dokonał zalogowania się w Koncie z wykorzystaniem przeznaczonych do tego loginu i  hasła dla Konta.
6. Użytkownik Niezalogowany - każdy Użytkownik nie będący Użytkownikiem Zalogowanym.
7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą tj. Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Treści – ogół merytorycznej zawartości i zasobów Serwisu, w tym Anonse.
9. Anonse – zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie ogłoszenia o charakterze ogłoszeń towarzyskich, kontaktowych, społecznościowych spełniające określone Regulaminem warunki dla korzystania z Usługi  Zamieszczanie Anonsów.
10. Usługi - wskazane w Art. 3 ust. 5  Regulaminu usługi świadczone poprzez Serwis przez Administratora na rzecz Użytkowników, o charakterze wskazanym w art. 3 ust. 2 Regulaminu.
11. Konto – jedna z Usług, na którą składa się prowadzony dla Użytkownika w Serwisie pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu i która umożliwia korzystanie z Usługi Zamieszczania Anonsów.
12. Zamieszczanie Anonsów – jedna z Usług umożliwiająca Użytkownikom zamieszczanie Anonsów w Serwisie.
13. Przeglądanie Treści– jedna z Usług pozwalająca Użytkownikom na zapoznanie się
z Treściami, w tym w szczególności z Anonsami.
14. Dostawca Usługi Płatniczej - podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2014.873 j.t.) umożliwiające dokonanie Użytkownikowi dokonanie płatności określonych
w Serwisie jeśli zostaną wprowadzone, za pośrednictwem przelewów, przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych, smsów premium lub inny sposób stosowany  dla sprzedaży poprzez sieć Internet i udostępniony w Serwisie
15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -ustawa  z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.)
16. Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.)
17. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.).


DANE ADMINISTRATORA. OBOWIĄZKI INORMACYJNE


Art. 5
1. W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 12 Ustawy o Prawach Konsumenta Administrator podaje następujące dane Administratora i Serwisu:
(a) firma: PKDG Mikołaj Głogowski
(b) siedziba i adres: Szczecin, ul. Sienna, nr 9, 70- 542
(c) NIP: 7282708675
(d) REGON 100603020
(e) Telefon: +48 500 681 872
(f) Adres mailowy: kontakt@polandescorts.pl
(g) adresy stron internetowych: http://polandescorts.pl
2. Poprzez informacje zawarte w Regulaminie oraz odpowiednie informacje dostępne
w Serwisie Administrator informuje również o:
(a) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem
(b) łącznym wynagrodzeniu za świadczenie Usług
(c) sposobie i terminie zapłaty
(d) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Administratora oraz stosowanej przez Administratora procedurze rozpatrywania reklamacji dotyczącej Usług
(e) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta
(f) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta lub okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia
od umowy
(g) minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy o Usługę
(h) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony
(i) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których  Administrator wie lub powinien wiedzieć
(j) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
3. Informacje w zakresie obowiązków informacyjnych Administratora wynikających z przepisów dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych wynikają z dostępnej  w Serwisie Polityki Prywatności. Informacje dotyczące stosowania i wykorzystania przez Administratora tzw. plików cookies wynikają z dostępnej w Serwisie Polityki Cookies.


WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG-ZASADY OGÓLNE


Art. 6
1. Korzystanie z Usługi Konto oraz Zamieszczania Anonsów wymaga rejestracji Użytkownika i Konta w Serwisie oraz zalogowania w Serwisie. Przeglądanie Treści nie wymaga rejestracji Użytkownika.
2. . Usługa Konto,  Przeglądanie Treści, w tym zapoznawanie się z Anonsami oraz Zamieszczanie Anonsów są nieodpłatne. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia odpłatności z tytułu określonych Usług, w trybie zmiany Regulaminu, o której mowa w art. 19 ust 5 Regulaminu
3. Serwis jest skierowany i przeznaczony wyłącznie do osób pełnoletnich w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Zakazane jest korzystanie z Serwisu przez osoby niepełnoletnie. Wymóg pełnoletniości ma zastosowanie do wszystkich kategorii Użytkowników oraz wszystkich Usług. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu Użytkownik jest każdorazowo proszony o złożenie oświadczenia w przedmiocie pełnoletniości. Brak złożenia oświadczenia w przedmiocie pełnoletniości jak również złożenie oświadczenia o niespełnieniu wymogu pełnoletniości skutkuje niemożnością korzystania z Serwisu.


WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI KONTO


Art. 7
1. Usługa Konto jest bezpłatna i jest przeznaczona dla Użytkowników Zalogowanych.
2. Konto zakładane jest w procedurze rejestracji Konta opisanej w art. 13 Regulaminu.
3. Konto umożliwia korzystanie z Zamieszczania Anonsów i jest wymagane do Zamieszczania Anonsów.
4. Korzystanie z Konta wymaga zalogowania się w Serwisie poprzez skorzystanie z loginu i hasła utworzonych w procedurze rejestracji Konta, o której mowa w ust. 2.


WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI ZAMIESZCZANIA ANONSÓW


Art. 8
1. Zamieszczanie Anonsów przeznaczone jest dla Użytkowników Zalogowanych i wymaga posiadania Konta przez Użytkownika.
2. Zamieszczanie Anonsów jest bezpłatne. Zasady płatności z tytułu Zamieszczania Anonsów jeśli zostaną wprowadzone  określa art. 12 Regulaminu. W takim przypadku wysokość płatności zależy od wybranego przez Użytkownika okresu Zamieszczania Anonsu, o którym mowa w ust. 4
3. Każdy Użytkownik może w tym samym czasie tj okresie Zamieszczenia Anonsu, o którym mowa w ust 4, zamieścić jeden Anons na raz.
4. Anonse zamieszczane są na okres stanowiący minimalny okres zobowiązań z tytułu umowy o Zamieszczanie Anonsu tj.:
(a) 10 dni lub
(b) 30 dni
5. Po zamieszczaniu Anonsu Użytkownik ma możliwość usunięcia Anonsu, co oznacza, że od tego momentu Anons całkowicie przestaje być zamieszczany w Serwisie lub skorzystać z możliwości ukrycia Anonsu, co oznacza, że Anons nadal będzie zamieszczony w Serwisie i będzie biegł okres Zamieszczania Anonsu, o którym mowa w ust. 4 lecz Anons przestaje być widoczny w Serwisie dla innych Użytkowników, aż do czasu anulowania ukrycia Anonsu. Korzystanie z opcji, o których mowa w niniejszym ustępie dokonywane jest za pośrednictwem Konta.
6. Zamieszczania Anonsu dotyczą następujące zasady:
(a) Użytkownik w ramach Anonsu ma możliwość zamieszenia do 8 zdjęć. Każde zdjęcie może mieć wymiary nie większe niż 800x600 pikseli. Zdjęcia przekraczające ten rozmiar będą automatycznie zmniejszane do rozmiaru maksymalnego
(b) zdjęcia zamieszczane przez Użytkownika w ramach Anonsu powinny być zgodne z następującymi zasadami:
wszystkie zdjęcia zamieszczane w ramach Anonsu mogą przedstawiać wyłącznie jedną, tę samą osobę, z wyjątkiem Anonsów w działach: duety, pary i kluby, w ramach których zdjęcia powinny odpowiadać charakterowi Anonsów w tych działach
zdjęcia powinny być wyłącznie oryginalnymi plikami fotografii Użytkownika, tj. nie mogą stanowić fotografii innego zdjęcia np. znajdującego się na ekranie komputera, wydruku, zdjęcia wywołanego itp
zdjęcia nie mogą zawierać informacji tekstowych i innych podobnych tj. jak dane osobowe lub kontaktowe Użytkownika, linki do stron internetowych itp
zdjęcia muszą być wyłącznie zdjęciami Użytkownika zamieszczającego Anons; zabrania się zamieszczania zdjęć osób trzecich, w tym innych Użytkowników, jak również zdjęć pobranych z innych stron internetowych, zdjęć nieprawdziwych, nie przedstawiających Użytkownika zamieszczającego Anons itp
co najmniej jedno zdjęcie powinno przedstawiać całą sylwetkę Użytkownika zamieszczającego Anons; dopuszcza się aby pozostałe zdjęcia przedstawiały część sylwetki jeśli jest to znaczna część sylwetki Użytkownika, zabronione jest zamieszczane zdjęć wyłącznie części ciała Użytkownika
zdjęcia powinny być czytelne, wyraźnie i niepoddane obróbce, z wyjątkiem dopuszczalnej  możliwości zamazania elementów identyfikujących Użytkownika tj. np. twarz, znaki szczególne oraz dopuszczalnych niewielkich zmian kolorystyki zdjęć tj. np. sepia, czerń, poprawa kontrastu
(c) informacje podawane w ramach Anonsu, w szczególności kontaktowe powinny być prawdziwe tj. zgodne ze stanem faktycznym
7. Zamieszczając zdjęcia w ramach Zamieszczania Anonsu Użytkownik składa oświadczenia w przedmiocie praw autorskich do zamieszczanych zdjęć, zgodnie z art. 18 Regulaminu.


WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZEGLĄDANIA TREŚCI


Art. 9
1. Przeglądanie Treści pozwala Użytkownikom zapoznawać się z Treściami w Serwisie, w  tym z Anonsami.
2. Przeglądanie Treści jest nieodpłatne.
3. Przeglądanie Treści jest przeznaczone dla wszystkich kategorii Użytkowników, co oznacza, że z tej Usługi mogą korzystać zarówno Użytkownicy Zalogowani jak i Użytkownicy Niezalogowani.


WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ ADMINISTRATOR


Art. 10
1.    W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i  Usług Użytkownik powinien dysponować:
(a)    połączeniem z siecią Internet
(b)    sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność  przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.
2.    Dostęp i korzystanie z Serwisu jest możliwe  na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu  oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Serwisu na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.
3.    Oprogramowanie posiadające funkcjonalności przeglądarek internetowych, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 powinno obejmować możliwie aktualną wersję danego oprogramowania – przeglądarki internetowej.


ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
TREŚCI  O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM


Art. 11
1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników korzystających z Usług treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zabronione jest zamieszczanie, zwłaszcza w ramach Anonsów, treści naruszających prawa autorskie lub prawa do ochrony wizerunku, naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego,  w tym zawierających treści, o których mowa w art. 202 § 3- 4c Kodeksu Karnego.
2. Stosownie do przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator:
(a)    nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych
(b)    który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych
(c)    który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu
(d)    nie jest  obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych danych.
3. Administrator,  w razie naruszenia przez Użytkownika zasad, o których mowa ust. 1, art. 8 ust 6 pkt (b) Regulaminu , art. 18 Regulaminu lub pozostałych zasad, o których mowa w Regulaminie ma prawo:
(a) usunąć Anons naruszające zasady, o których w niniejszym ustępie
(b) zablokować Konto Użytkownika na okres 90 dni
(c) w razie powtarzających się naruszeń, w szczególności mimo zastosowania środka, o którym mowa w punkcie (b), do usunięcia Konta
(d) podjęcia innych działań przewidzianych przepisami prawa, w szczególności złożenia zawiadomienia do stosownego organu, jeśli Anons zawiera treści wskazujące na popełnienie przestępstwa.


PŁATNOŚCI W SERWISIE


Art. 12
1. Aktualnie Usługi są nieodpłatne. W razie gdyby Administrator wprowadził płatności, zgodnie  z art. 6 ust. 2 Regulaminu płatności w Serwisie dotyczyć będą Usług, które zgodnie z Regulaminem oraz  wskazaniami w Serwisie będą  płatne.
2. Płatności dotyczące danej Usługi będą każdorazowo podane w procedurze zawierania umowy o daną Usługę. W procedurze tej zamieszczona będzie  możliwość dokonania płatności z tytułu Usługi, za pośrednictwem Dostawcy Usługi Płatniczej.
3. Płatności, o których mowa w niniejszym artykule dokonywane będą zgodnie z następującymi zasadami:
(a)    płatności te będą obsługiwane przez Dostawcę Usługi Płatniczej
(b)    płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym sposobem płatności
(c)    dokonanie płatności następować będzie zgodnie z zasadami stosowanymi przez danego Dostawcę Usługi Płatniczej, udostępnianymi przez Dostawcę Usługi Płatniczej.WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O USŁUGI


Art. 13
1. Umowa o Konto zawierana jest poprzez procedurę rejestracji Konta w Serwisie.
2. Procedura rejestracji Konta dokonywana jest w następujący sposób i zgodnie  z następującymi zasadami:
(a)    Użytkownik podaje dane wymagane przy rejestracji, wskazane w formularzu rejestracji Konta
(b)    Użytkownik może utworzyć dla siebie tylko jedno Konto
(c)    w procedurze rejestracji Konta Użytkownik podaje unikalny login i hasło służące do logowania się w Koncie
(d)    w procedurze rejestracji Konta udostępniona jest możliwość składania określonych oświadczeń dostępnych w formularzu rejestracyjnym.
3. Procedura rejestracji Konta jest zakończona z chwilą otrzymania przez Użytkownika komunikatu o zakończeniu procesu rejestracji Konta (aktywacji Konta).
4. Umowa o Usługę Konto ulega rozwiązaniu z chwilą skorzystania przez Użytkownika z możliwości usunięcia Konta lub z chwilą usunięcia Konta przez Administratora zgodnie z Regulaminem i w wypadkach przewidzianych Regulaminem.
5. Przed aktywacją Konta Administrator zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika dokonującego rejestracji Konta udokumentowania spełnienia warunku pełnoletniości, w tym żądania skanu dowodu tożsamości.

Art. 14
1. Umowa o Zamieszczanie Anonsu wymaga wypełnienia przez Użytkownik formularza zgłoszenia Anonsu i potwierdzenia wysłania zgłoszenia Anonsu stosownym przyciskiem i zostaje zawarta z chwilą aktywacji Anonsu przez Administratora, o czym Użytkownik zostanie zawiadomiony przez odpowiednią informację w Koncie.
2. Umowa o Zamieszczanie Anonsu ulega rozwiązaniu z upływem okresu, o  którym mowa w art. 8 ust. 4 Regulaminu,  z chwilą usunięciem Anonsu przez Użytkownika, a także z chwilą usunięcia Anonsu przez Administratora zgodnie z Regulaminem i w wypadkach przewidzianych Regulaminem.
3. Aktywacji Anonsu dokonuje Administrator. Administrator nie dokona aktywacji Anonsu jeśli narusza on Regulamin lub przepisy prawa. Administrator zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika zamieszczającego Anons i przed aktywacją Anonsu, zdjęć uwiarygadniających okoliczność że zdjęcia wstawiane przez Użytkownika w ramach Anonsu przedstawiają Użytkownika zamieszczającego Anons.


Art. 15
1. Umowa o Przeglądanie Treści jest zawierana poprzez rozpoczęcie zapoznawania się z Treściami poprzez jakąkolwiek funkcjonalność Serwisu.
2. Rozwiązanie umowy  o Przeglądanie Treści następuje z chwilą zaprzestania korzystania z Serwisu,  w szczególności poprzez zamknięcie stron Serwisu.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY


Art.16
1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę w Serwisie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej Usługi, w tym jej części, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
(a) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
(b) o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy
4. Przed rozpoczęciem realizacji Usług Użytkownik ma możliwość złożenia oświadczenia
w przedmiocie:
(a) rozpoczęcia świadczenia z tytułu Usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy
(b) rozpoczęcia świadczenia  dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
5. Konsument, który żądał rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zgodnie z ust. 3 i 4, może od niej odstąpić po zgłoszeniu takiego żądania, jeśli Usługa nie została w pełni wykonana i nie stanowi przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt (a), ale ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia.
6. Administrator informuje, iż  po wykonaniu w pełni Usług za wyraźną zgodą Konsumenta oraz po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Konsumenta świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.


REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG


Art. 17
1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji dotyczącej Usług.
2. Reklamacje prosimy składać  z wykorzystaniem danych kontaktowych Administratora,  o których mowa w art. 5 Regulaminu.  
3. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis Usługi, przyczyna reklamacji.
4. Administrator rozpatruje reklamacje dotyczące Usług w terminie 14 dni od ich otrzymania. W tym terminie Administrator poinformuje Użytkownika o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych Użytkownika podanych w Serwisie lub zgłoszeniu reklamacyjnym.
5. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust 2-4 jest  dla Użytkownika procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń dotyczących Usług.

PRAWA AUTORSKIE


Art. 18
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 prawa autorskie do Serwisu są zastrzeżone, w związku z czym Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, dekodowania, dekompilacji, zmiany elementów Serwisu jak również do korzystania z Serwisu w inny sposób niż objęty Regulaminem.
2. Jeśli treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie, w szczególności zdjęcia zamieszczane w ramach Anonsów, objęte są prawami autorskimi Użytkownik zamieszczając takie treści oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do tych Treści pozwalające na ich zamieszczenie w Serwisie oraz do udzielenia licencji, o której mowa w ust. 3
3. Użytkownik zamieszczając treści w Serwisie, w szczególności zdjęcia w ramach Anonsu, udziela Administratorowi na czas zamieszczana tych treści, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieodwołalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji do ich wykorzystania, powielania i wytwarzania technikami zapisu informatycznego w celu zamieszczania na stronach internetowych Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Art. 19
1. Serwis i czynności związane z zawieraniem umów w Serwisie są dostępne w języku polskim oraz angielskim.
2. Regulamin wraz z Załącznikami udostępniany jest  Użytkownikowi pod adresem internetowym http://polandescorts.pl/pl/regulamin.html przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu i Załączników za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez pobranie, skopiowanie, zapisanie na dysku, wydrukowanie.
3. Regulamin wraz z Załącznikami jest integralną częścią umowy o Usługi zawieranej za pośrednictwem Serwisu.
4. Użytkownik ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Użytkownik  ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
(a) mediacji, w tym,  w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej
(b) sądownictwa polubownego, w tym,  w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej
(c)  w przypadku Użytkownika  będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów
(d) w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem do skorzystania  z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
5. Regulamin jak również Załączniki do Regulaminu mogą być zmienione przez Administratora Udostępnienie zmienionego Regulaminu lub Załączników następuje zgodnie z  ust. 2 i ma zastosowanie do umów o Usługi  zawartych  po takim udostępnieniu. W odniesieniu do Usług o charakterze ciągłym w razie zmiany Regulaminu lub Załączników w trakcie okresu ich obowiązywania zmiany wiążą Użytkownika, którego dotyczą te Usługi jeśli nie dokona on rozwiązania umowy o te Usługi w terminie 7 dni od dnia udostępnienia zmiany, z tym zastrzeżeniem, że jeśli zostanie wprowadzona płatność dotycząca takiej Usługi płatność taka obowiązuje od momentu zawarcia umowy o taką Usługę lub przedłużenia umowy o taką Usługę na kolejny okres po wprowadzeniu płatności.
6. W przypadku uznania za nieobowiązującą, nieskuteczną lub nieważną jakąkolwiek część Regulaminu lub jakiegokolwiek Załącznika, pozostała część nadal ma moc obowiązującą.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,  przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta  oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY